Pratyjka 2022

Glědajucy na dorost lubujucych serbskeje kultury, lažy nam społkowa PRATYJKA 2022 wósebnje na wutšobje. Górnoserbska wuměłcowka Annelie Ćemerjec dajo pó swójich wurědnych twóŕbach barwam drogowaś a pódajo z tym znowotki impuls, se pśi cełej směšnosći wšednego barłoga do swójskego swěta zamysliś – wšako su mysli pśedkšac k jadnanju. 

A3, digitalny śišć na mutnej papjerje (300g/m2).

Njesigněrowana pratyja: 30€ (+ 7,50€ rozesłanje)

Skazańska płaśizna pratyjkow jo wó 20% niša za cłonkow Swobodneho społka z.d.

Skazanki su pód kontakt@swobodny-spolk.org móžne.

Wezymski
Šuflitowaś
Pód lodom ryby rejuju
Jano centimetry nas źarže
Znosujomy se

Swěckowny
Wence caka zyma
Wogrěwamy se z tejom a tykańcom
Pójedańk w kuchni

Pózymski
Kreatiwnje pśepórajomy gromaźe slědne zymne dny
Mjazy casnikami, kablami a tšojenjami nosonych štrumpow
Spiwamy a smjejomy se
Pśiź sobu!

Nalětny
Wjele wšakorakich wašnjow pśigótowanja jajow dajo?
Na zachopku syre, pózdźej zwarjone abo wopjacone, snaź teke prozne
Wumólowane, póśišćone
Z wóskom pókołkowane

Rozhelony
Pśepšosenje k zejźenju
Zgromadnje za blidom
Šklě połne dobrośiwosći
Wawriś a dowěriś

Smažki
Milne dotyknjenja z kwiśeceju pśirodu
Mócna zeleń
Rosćece kwětki
Teke mej se zbližyjomej
Narskosć

Žnjojski
Zeleń lěśojskego póbytka nas pśeśěgujo
Jo śopłowate
Wochłoźujomsy se
Grajkanišćo barwow lěśa

Jacmjeński
Milne dotyknjenja z kwiśeceju pśirodu
Mócna zeleń
Rosćece kwětki
Teke mej se zbližyjomej
Narskosć

Nazymski
Mrokawy bywaju guste, lěśe zajź
Pómałem se do nazymy pśetwórijo
Ptaški pytaju swój puś do śopłego pódpołdnja

Winski
Griby pytaś a banjeca pólewanka
Grajkanišćo nazymy
Pisany list naš nejlubšy schow

Młošny
Mjerwjeńca byśa

Zymski
Śopła bydleńska śpa
Na pśestrěńcu našo doma
Muzika pśewóźujo gódnownu lawnu
Basliś, grajkaś, spiwaś
Namakajoš Minku?

Škit Datow