SKAWP

Serbski kulturny awdiowizuelny portal (SKAWP) přisłuša medijowemu wobłukej zapisaneho drustwa Swobodny społk. Ideja za SKAWPom je, zo nahrawa so w serbskim konteksće stejacy awdiowizuelny material, kotryž poda dohlady do facetow serbskeho žiwjenja, kultury, rěčneje politiki, žadnych rjemjesłow a hospodarstwa, ale tež do indiwidualnych stawiznow a pózdnych žaćuwanjow. Maja so wokomiki zapopadnyć, kotrež so njepominu a dopomjenki rysować, z kotrymiž so čłowjeske žiwjenje wupjelnja.

www.skawp.org

Škit Datow