Swobodny społk

Swoboda je zamóžnosć, samozamołwiće něšto činić, štož za prawe a za wažne maš.

Zhromadnosće su skupiny jednotliwych ludźi, kiž so mjez sobu přez tradiciju, rěč a identitu zwjazani čuja.

Praktisce je swoboda nimale přeco z financielnej móžnosću zwjazana, ideje a projekty na nohi stajić, z kotrymiž jednotliwcy swoju identitu zwuraznjeja a žiwjenje swojeho zhromadźenstwa a wobswěta wobohaćeja.

Swobodny społk je drustwo za financowanje serbskich kulturnych a wědomostnych projektow w zhromadnosći. Wón skutkuje jako zwjazowaca, hospodarsce njewotwisna platforma za wšitkich, kotřiž so za moderne, samozamołwite serbske žiwjenje w runoprawnosći zasadźeja.

W zmysle kulturneje samopomocy, płaća čłonojo społka („społkarjo“) prawidłowne přinoški, z kotrychž so – hewak njefinancujomne serbske projekty zwoprawdźić dadźa. Čłonojo a čłonki dóstanu wurjadne kondicije při nakupje našich produktow a swobodny přistup k medijowemu wobłukej. Wunoški drustwa so znowa inwestuja.

Z čłonkami a čłonami Swobodneho społka móža so wšitcy stać, kiž chcedźa so za žiwosć a swobodu serbskeje kultury aktiwnje zasadźować: pak jako pozitiwne wuznaće k swojim korjenjam pak jako pokłonjenje před kulturnymi wukonami serbskeho ludu jako „First Nation“ we wuchodnej Němskej.

Stupće do naslědnistwa Měrćina a Jurija Šimana z Ćemjerc, załožerjow Serbskeho seminara w Praze kaž tež do naslědnistwa serbskeje basnicy Miny Witkojc.

W lěće MMXXI

Waš Swobodny społk

Škit Datow